Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/12/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/12/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/12/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 218 tỷ đồng (dương Hai trăm mười tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 11/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/12/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/12/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/12/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 226 tỷ đồng (dương Hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/11/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/11/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/11/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 231 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 10/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/11/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/11/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/11/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 232 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/10/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/10/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/10/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 235 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 9/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/10/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/10/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/10/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 238 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/09/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/09/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/09/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 238 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/09/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/09/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/09/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 241 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/08/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/08/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/08/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 243 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 07/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/08/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/08/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/08/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 244 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/07/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 28/07/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 28/07/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 246 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 06/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/07/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/07/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/07/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 245 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/06/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/06/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/06/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 240 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 05/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/06/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/06/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/06/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 232 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/05/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 28/05/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 28/05/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 210 tỷ đồng (dương Hai trăm mười tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 04/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/05/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/05/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/05/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 169 tỷ đồng (dương Một trăm sáu mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/04/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 28/04/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 28/04/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 149 tỷ đồng (dương Một trăm bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 03/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/04/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/04/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/04/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 122 tỷ đồng (dương Một trăm hai hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 29/03/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 29/03/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 29/03/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 107 tỷ đồng (dương Một trăm lẻ bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 02/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 15/03/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 15/03/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 15/03/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 89 tỷ đồng (dương Tám mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 29/02/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 29/02/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 29/02/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 81 tỷ đồng (dương Tám mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 01/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 14/02/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 14/02/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 14/02/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 55 tỷ đồng (dương Năm mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 30/01/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 30/01/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 30/01/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 50 tỷ đồng (dương Năm mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 12/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 15/01/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 15/01/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 15/01/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 49 tỷ đồng (dương Bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Xem thêm