Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/12/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/12/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/12/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -32 tỷ đồng (âm ba mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 11/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/12/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/12/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/12/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -42 tỷ đồng (âm bốn mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/11/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/11/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/11/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -48 tỷ đồng (âm bốn mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 10/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/11/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/11/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/11/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -42 tỷ đồng (âm bốn mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/10/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/10/2021. Trước thời điểm 16 giờ 00 ngày 26/10/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -39 tỷ đồng (âm ba mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 09/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/10/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/10/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/10/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -43 tỷ đồng (âm bốn mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/09/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/09/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/09/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -48 tỷ đồng (âm bốn mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 08/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/09/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/09/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/09/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -50 tỷ đồng (âm năm mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/08/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/08/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/08/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -56 tỷ đồng (âm năm mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 07/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/08/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/08/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/08/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -56 tỷ đồng (âm năm mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/07/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/07/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/07/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -58 tỷ đồng (âm năm mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 06/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/07/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/07/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/07/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -58 tỷ đồng (âm năm mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/06/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/06/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/06/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -52 tỷ đồng (âm năm mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 05/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/06/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/06/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/06/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -37 tỷ đồng (âm ba mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/05/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/05/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/05/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -13 tỷ đồng (âm mười ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 04/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/05/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/05/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/05/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 2 tỷ đồng (dương Hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/04/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/04/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/04/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 30 tỷ đồng (dương Ba mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 03/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/04/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/04/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/04/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 49 tỷ đồng (dương Bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/03/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/03/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/03/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 95 tỷ đồng (dương Chín mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 02/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/03/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/03/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/03/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 113 tỷ đồng (dương Một trăm mười ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/02/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/02/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/02/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 179 tỷ đồng (dương Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 01/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/02/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/02/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/02/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 189 tỷ đồng (dương Một trăm tám mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/01/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/01/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/01/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 204 tỷ đồng (dương Hai trăm lẻ bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 12/2020
Công bố điều kiện khai thác bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/01/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/01/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 211 tỷ đồng (dương Hai trăm mười một tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Xem thêm