Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 27/12/2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/12/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 14/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 13/12/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 11 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 07/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 06/12/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 30/11/2023
ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 29/11/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 23/11/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 22/11/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/11/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 12/11/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 10 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/11/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 31/10/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 23/10/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 22/10/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 09 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/10/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/10/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 02/10/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 02/10/2023. Trước thời điểm 16 giờ 00 ngày 02/10/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 391 tỷ đồng (ba trăm chín mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/09/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/09/2023. Trước thời điểm 16 giờ 00 ngày 21/09/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 393 tỷ đồng (ba trăm chín mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 08 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/09/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/09/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/09/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 394 tỷ đồng (ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 05/09/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 04/09/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/08/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/08/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/08/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/08/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 07 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/08/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 31/07/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/07/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/07/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 06 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/07/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/07/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/07/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 02/07/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/06/2023
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 05 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/06/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 11/06/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/06/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trước 15h ngày 01/06/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 22/05/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/05/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 04 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/05/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/05/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/05/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 357 tỷ đồng (ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 04/05/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 04/05/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 04/05/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 349 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/04/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/04/2023. Trước thời điểm 17 giờ 00 ngày 21/04/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 336 tỷ đồng (ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 03 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/04/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/04/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/04/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 324 tỷ đồng (ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/04/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 03/04/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 03/04/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 315 tỷ đồng (ba trăm mười lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/03/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/03/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/03/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 295 tỷ đồng (hai trăm chín mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 02 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/03/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/03/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/03/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 290 tỷ đồng (hai trăm chín mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/03/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/03/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/03/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 278 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/02/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/02/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/02/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 274 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 01 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/02/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/02/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/02/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 272 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá năm 2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 30/01/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 30/01/2023. Trước thời điểm 19 giờ 00 ngày 30/01/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 280 tỷ đồng (hai trăm tám mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 12/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/01/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/01/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 270 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/01/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 03/01/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 03/01/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 245 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/01/2023
Xem thêm