Quan hệ cổ đông

(25/09/2020 17:00) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - CTCP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải S.T.S
(09/09/2020 17:00) Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ-Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ hàng hải STS
Báo cáo tài chính RIÊNG giữa niên độ (01/01/2020-30/06/2020)
Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giữa niên độ (01/01/2020-30/06/2020)
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2020
Quy chế nội bộ về quản trị
Điều lệ Tổng công ty (30/07/2020)
Báo cáo tài chính Công Ty Mẹ quý II/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020
Báo cáo tài chính riêng quý I/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến bằng văn bản
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4/2019
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm tóan Báo cáo tài chính năm 2020
Phiếu lấy ý kiến
Tờ trình số 39
Tờ trình số 38
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn
Cung cấp thông tin về quản trị công ty
Báo Cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm
Nghị quyết HĐQT ngày 30/12/2019
Nghị quyết HĐQT ngày 30/12/2019
Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu
Thông báo số 1460/TB-SGDHN của Sở Giao Dịch Chứng Khóan Hà Nội.
Thông tin phát hành trái phiếu
Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu
Thông báo 1389 và quyết định 794 chấp nhận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
Công bố thông tin chi trả cổ tức
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chia cổ tức
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 (đã kiểm toán)
(23/07/2019 15:30) Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu
Biên bản đại hội cổ đông 2020
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2020
(13/06/2019) Công bố thông tin mua lại cổ phiếu
Thông báo dự đại hội cổ đông 2020
(06/06/2019 16:30) Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu
Nghị quyết HĐQT tổ chức đại hội cổ đông 2020
Báo cáo tài chính hợp quý I/2019
Tài liệu đại hội cổ đông 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán)
(27/03/2019 11:06) Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu
Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT tổ chức đại hội cổ đông 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4 tháng 2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo kết quả đấu giá ngày 3/12/2018
Tài liệu đại hội cổ đông lần đầu
Biên bản đại hội cổ đông lần đầu
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Nghị Quyết đại hội cổ đông lần đầu
Báo cáo tài chính 2017
Báo báo thoái vốn Công Ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương
Báo báo thoái vốn Công Ty cổ phần nông lâm nghiệp Bình Dương
Quyết định phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược
Thông tin đấu giá
20171002_20171002 - THALEXIM - 1165 QD-TTg PHE DUYET PA.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - QD 1365 PHE DUYET GIA TRI DN.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BAO CAO KIEM TOAN NN.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BTCT R KT 2016.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC HN 2016.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC HN 2015.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM -BCTC R KT 2015.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC NAM 2014.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - GIAY DKKD.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - QUYCHE DG.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - TB BAN DAU GIA.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BAN CBTT TIENG ANH.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BAN CBTT TIENG VIET.PDF
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Xem thêm