Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/12/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/12/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/12/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 230 tỷ đồng (hai trăm ba mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 11/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/12/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/12/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/12/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 220 tỷ đồng (hai trăm hai mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/12/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/12/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/12/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 211 tỷ đồng (hai trăm mười một tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/11/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/11/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/11/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 206 tỷ đồng (hai trăm lẻ sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 10/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/11/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/11/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/11/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 200 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/11/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/11/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/11/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 194 tỷ đồng (một trăm chín mươi bồn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/10/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/10/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/10/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 190 tỷ đồng (một trăm chín mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 09/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/10/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/10/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/10/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 180 tỷ đồng (một trăm tám mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/10/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 03/10/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 03/10/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 165 tỷ đồng (một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/09/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/09/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/09/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 159 tỷ đồng (một trăm năm mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 08/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/09/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/09/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/09/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 145 tỷ đồng (một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 05/09/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 05/09/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 05/09/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 142 tỷ đồng (một trăm bốn mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 22/08/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 22/08/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 22/08/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 123 tỷ đồng (một trăm hai mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 07/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/08/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/08/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/08/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 93 tỷ đồng (chín mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/08/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/08/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/08/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/07/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/07/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/07/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 40 tỷ đồng (bốn mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 06/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/07/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/07/2022. Trước thời điểm 00 giờ 00 ngày 11/07/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 24 tỷ đồng (hai mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/07/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/07/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/07/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 28 tỷ đồng (hai mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/06/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/06/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/06/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 31 tỷ đồng (ba mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 05/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/06/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/06/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/06/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 34 tỷ đồng (ba mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/06/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/06/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/06/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 37 tỷ đồng (ba mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 23/05/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 23/05/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 23/05/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 36 tỷ đồng (ba mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 04/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/05/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/05/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/05/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 27 tỷ đồng (hai mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 04/05/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 04/05/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 04/05/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/04/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/04/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/04/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 03/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/04/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/04/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/04/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -18 tỷ đồng (âm mười tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/04/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/04/2022. Trước thời điểm 00 giờ 00 ngày 01/04/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -20 tỷ đồng (âm hai mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/03/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/03/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/03/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -23 tỷ đồng (âm hai mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 02/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/03/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/03/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/03/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -12 tỷ đồng (âm mười hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/03/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/03/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/03/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -8 tỷ đồng (âm tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/02/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/02/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/02/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -6 tỷ đồng (âm sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 01/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/02/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/02/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/02/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -4 tỷ đồng (âm bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 12/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/01/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/01/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/01/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -320 triệu đồng (âm ba trăm hai mươi hai triệu đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/01/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/01/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -21 tỷ đồng (âm hai mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Xem thêm