Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến bằng văn bản
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Phiếu lấy ý kiến
Tờ trình số 39
Tờ trình số 38
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn
Cung cấp thông tin về quản trị công ty
Báo Cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm
Nghị quyết HĐQT ngày 30/12/2019
Xem thêm