Quan hệ cổ đông

Tài liệu đại hội cổ đông lần đầu
Biên bản đại hội cổ đông lần đầu
Nghị Quyết đại hội cổ đông lần đầu
Xem thêm