Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm tóan Báo cáo tài chính năm 2020
Thông báo số 1460/TB-SGDHN của Sở Giao Dịch Chứng Khóan Hà Nội.
Thông báo 1389 và quyết định 794 chấp nhận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
Xem thêm