Đơn vị trực thuộc
Công Ty Cổ Phần Vật liệu &Xây Dựng Bình Dương

- Địa chỉ : ĐT743 Phường Bình Thắng - Thị Xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương.

- Điện Thoại : 0650.3751518  - Fax : 0650.3751138

- Email : vlxd-bd@hcm.vnn.vn

- Website :  www.vlxd-bd.com.vn

Các Đơn Vị Trực Thuộc Liên Quan: